[] [] [] [] [] [] [] [] []

چرا افکارمان به نتیجه نمی رسد؟!

ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁبهای ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺬﺏ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎیت ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .

ﭼه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ؟

باید این افکار پراکنده را به سمتی که می خواهید هدایت کنید، ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ که بسیاری از کشاورزان برای پرورش محصولات خود انجام می دهند؛ برای آب ها یک کانال می سازند و آن را به جهتی که می خواهند هدایت می کنند، ﮐﻨﯿﺪ .

ﮐﺎﻧﺎﻝ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ، ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻣﻼً ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻩ .ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺬﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺬﺭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺭﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﯿﻨﺪ .

اگر رشد گیاه خود را نمی بینید به این معنی نیست که گیاه شما رشد نکرده است شاید دارد در زیر خاک ریشه می گستراند تا قوی شده و سپس سر از خاک بیرون بیاورد پس از آن ناامید نشوید و رسیدگی خود را ادامه دهید، ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﮔﯿﺎه تان ‏ ( ﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ‏ ) ﺧﺸﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺖ ، ﺍﺯ ﮐﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ .

ﻗﺪﺭﺕ ﻓﮑﺮﺗﺎﻥ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎﯼ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ بیهوده که فقط وقتتان را میگیرد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺪﺍﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ، هرروز اندیشیدن به هدف و قابل دسترسی دیدن آن به شما انرژی لازم برای ادامه حرکت را خواهد

 

 

داد و نمی گذارد ناامیدی روند رو به جلوی شما را از کار بیندازد بنابراین از همین امروز دست به کار شوید، هرروز به هدفتان فکر کنید. فراموش نکنید: هرروز..... هرروز.....

             

  شاید وظیفه ی ما پررنگ کردن نشانه ای باشد...