[] [] [] [] [] [] [] [] []

خبر بسیار بسیار مهم در مورد برنامه ی جمع بندی پیش1....

سلام در پی قطعی موقت یا دائمی شبکه ی پیام رسان تلگرام از این زمان به بعد برنامه ی جمع بندی پیش یک " اَستـــــــــُ دِیــــــــــــُ فِن " در این سایت قابل دسترس خواهد بود.

این برنامه در صفحه ی نخست در بخش برنامه ی جمع بندی پیش یک قرار گرفته است.